Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

AKT vejleder

AKT

 

AKT-vejleder, Funktionsbeskrivelse – Vestre Skole

 

 

Vejlederfunktionen                 

 

På Vestre Skole har vi fokus på, at alle børn er i god trivsel. Trivsel er et fælles ansvar – vi arbejder for at alle vores elever motiveres, støttes og udvikles bedst muligt.

 

Vi vægter forældresamarbejdet og den daglige dialog og kontakt mellem eleverne og lærerne meget højt. Dette fælles ansvar er essentielt for såvel elever, forældre samt skolens medarbejdere.

 

Vestre Skoles indsatser og arbejde går ”hånd i hånd” med Viborg Kommunes politikker om bl.a. Lys i øjnene, Trivsel på Tværs, TOPI, Den tværfaglige model og Børns læring, så alle børn kan blive, så dygtige de kan.

 

Det primære formål med AKT er at forebygge og støtte op om det enkelte barns/klassernes trivsel og sociale udvikling. Skolens AKT-vejleder arbejder på tværs af alle årgangene, og har en tæt daglig kontakt til både elever, medarbejdere og ledelse. 

 

I forhold til det pædagogiske personale yder AKT-vejlederen supervision og sparring omkring elever, forskellige grupper og andre tiltag der vedrører vores elever. I hverdagen sparrer AKT-vejlederen også med ledelsen.

 

AKT-vejlederen er behjælpelig med udfyldelse af statusudtalelser, underretninger mm.

 

Trivselsprojekter til grupper af elever

 

Trivselsprojekter kan være af meget forskellig karakter. Projekterne bliver sammensat alt efter hvilke problematikker det drejer sig om. Det kan være alt fra drillerier, udfordringer i pige eller drengegrupper, sociale spilleregler, ensomhed og mistrivsel. Der kan også ud fra en vurdering og anbefalinger fra klasselæreren og de andre implicerede lærere oprettes små hold med elever, der har brug for en særlig indsats.

 

Varigheden af og hvem der deltager på disse hold aftales mellem ledelsen, lærerne og AKT-vejlederen. Så både projekterne og holdene kommer op og stå i et meget tæt samarbejde mellem klassernes lærere og AKT-vejlederen.

 

Inden trivselsprojektet udarbejdes AKT-handleplan vedr. formålet for projektet og den efterfølgende supervision/plan. Alle skal være klar over hvad formålet med projektet er. Ledelsen er altid orienteret om tiltaget og har godkendt dette.

 

Observationer i klasserne

 

I forbindelse med henvendelser fra lærerne og/eller ledelse vedr.  elevers eller klassens adfærd, kan AKT-vejlederen tilbyde observationer i en klasse. Efterfølgende ydes der sparring og supervision til klassens lærer/lærere med henblik på at styrke trivslen i hele klassen. Denne vejledning gives igennem opsamling af data og efterfølgende gives supervision efter en konkret udarbejdet plan.

 

Inden observationerne udarbejdes AKT-handleplan vedr. formålet for observationen og den efterfølgende supervision/plan. Alle skal være klar over hvad formålet med observationen er. Ledelsen er altid orienteret om tiltaget og har godkendt dette.

 

Samtaler med elever

 

Klasselæreren er opmærksom på eleverne og deres trivsel, og skulle det vise sig, at der er behov for en samtale eller et forløb med AKT-vejlederen, tilbydes dette.

 

Inden samtalerne med eleven begynder udarbejdes en AKT-handleplan, hvori problemstillingen beskrives, tidligere tiltag skrives ned, formål med indsatsen, tegn på trivsel, tiltag der skal gøres, og hvordan vi vil evaluere på indsatsen. Forældrene er altid orienterede om elevsamtalerne.

 

Klasselærer og ledelse kan begge visitere til AKT-samtaler med enkelte elever. Indsatsen kan ligeledes være affødt af møder afholdt jf. den tværfaglige model. Ledelsen er bekendte med alle AKT-handleplaner – inden samtalerne starter. Skal der indkaldes til møde er det ledelsen eller klasselærer der indkalder – alt efter hvilket niveau i den tværfaglige model, der arbejdes på.

 

Akut hjælp/indsats

Opstår der akutte situationer træder AKT-vejlederen også til for at være behjælpelig med at finde løsninger på den akutte problemstilling.

                            

                            

Mødedeltagelse

 

Møder jf. Den tværfaglige model

•                          efter aftale med ledelsen

Kommunale og lokale AKT-netværksmøder

•                          formål af få kollegial sparring samt erfaringsudveksling i forhold til hvad der rører på sig. Her arbejdes der med læringsmål, handleplaner og cases. 

TOPI-overleveringssamtaler med afgivne daginstitutioner

•                          deltager sammen med børnehaveklasselederne. Dette er for at sikre den bedste overgang for børnene.

AKT-møde med ledelsen

•                          Hver uge afholder AKT vejleder, pædagogfaglig leder og/eller pædagogisk leder møder. På disse diskuteres elevsager og igangværende/nye projekter.

Elevopfølgningsmøder med ledelsen og PPL-psykolog

•                          Hver 6./7. uge afholder AKT vejleder, pædagogfaglige leder, pædagogisk leder og skolens PPL-psykolog elevopfølgningsmøder. Her videndeles der, følges op på handleplaner.

Afdelingsmøder

•                          AKT-vejlederen deltager i de 3 afdelingsmøder efter behov. Her tages enkelte elever og projekter op.

SSP-møder

•                          AKT-vejlederen er en del af skolens SSP-team og har et samarbejde med den kommunale SSP-konsulent. AKT-vejleder koordinerer de 4 årlige SSP-møder, der afholdes på skolen. 

PLC møder

•                          AKT-vejlederen er en del af skolen PLC-team

                            

Eksterne samarbejdspartnere                          

Det er ledelsen, der har kontakten med eksterne samarbejdspartnere, med mindre opgaven er uddelegeret til AKT-vejlederen.